DISSENY DE L’ESTUDI

Participantes

El projecte 'Cohort IMPaCT' és un estudi de cohort prospectiu, multipropòsit i multicèntric de base poblacional.

Les característiques principals de la Cohort IMPaCT són les següents:

  • Gran dimensió, aproximadament 200.000 persones, i una estratègia de reclutament que permeti una aproximació proporcional a la variabilitat geogràfica i la diversitat espanyoles, amb predomini dels criteris de factibilitat, logística i retenció a llarg termini.

  • Seguiment prospectiu de cada participant a través d'una combinació de mètodes passius i actius, incloent una vinculació electrònica de registres, que possibiliti els contactes repetits i directes amb cada participant.

  • Ús intensiu de tecnologies de la informació i comunicació (TICs), segons les capacitats de cada participant, per a contacte personal, comunicació, recollida de dades (per exemple, registre de l’activitat física i del son) i seguiment (per exemple, telèfons intel·ligents, tauletes i Internet).

  • Inclusió d'un examen físic normalitzat detallat i de la recollida d'una extensa col·lecció de mostres biològiques, emmagatzemades adequadament en un biobanc segons l'estat de la tècnica actual.

  • Contactes periòdics freqüents,almenys cada 2 anys, amb cada participant, segons un calendari establert, que inclourà contactes per mitjans electrònics. En aquest calendari s'inclouen periòdicament exàmens físics i recollida de mostres biològiques actualitzades (cada 5 anys). Totes les visites periòdiques durant el seguiment permetran actualitzar la informació sobre exposicions d'interès i també identificar l'aparició de noves condicions de salut i malalties.